Undervisningsplaner

Frihed og folkestyre
"Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene." (Friskoleloven §1 stk. 2)
 
 

Skolens elever forberedes til dette på følgende måde:

• Skolens fællesskab præges naturligt af det grundlag og de værdier skolen har målsat. Det medfører fokus på respekt og tolerance i medmenneskelige relationer, ligesom friheden til at drøfte livets spørgsmål nærer respekten for ytringsfrihed.

• I undervisningen gives eleverne medbestemmelse over en række forhold som vedrører de daglige opgaver.

• Fra de mindste klasser arbejdes med evnen til at stå frem, fremlægge og argumentere for større og mindre grupper. Det sker eksempelvis i forbindelse med fremlæggel-ser af projekter, og med progression i forhold til alder og modenhed.

• Klassemødet er rammen om et ytringsfællesskab, hvor den respektfulde samtale trænes og udvikles. Her øves processen frem mod konsensusløsninger - aktiv lytning og forståelse for andres følelser og synspunkter.

• Arbejde med medier, ytringsfrihed og dennes begrænsninger indgår konkret i skolens undervisning. Agersted Friskole er således en skole der forbereder den enkelte elev til at leve i et samfund som det danske, med demokrati, frihed og folkestyre. Desuden ønsker vi, i en sund og positiv atmosfære, at tage hånd om den enkelte elev og positivt præge, styrke og bygge videre på de evner og anlæg, som eleven møder med på skolen.

 

Fælles mål

Agersted Friskole følger fælles mål fra undervisningsministeriet i alle fag.

Fælles mål kan findes her: http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/