Værdigrundlag

VÆRDIGRUNDLAG

Agersted Friskoles værdigrundlag skal være en fortælling, som alle kan forstå - især eleverne. Den skal gøres levende for dem, så de selv kan fortælle, hvad værdierne betyder for dem. Samtidig skal værdierne tiltrække de bedste lærere og ledelse samt være omsættelige som pædagogisk redskab i en aktiv skolehverdag.

Dannelse er et central begreb for os, for at vi kan se os selv som en del af det store fællesskab, samfundet. Vi ser dannelse som noget der opstår i mødet og samspillet mellem det nære, det kendte, der hvor vi kommer fra - og så det globale, den store verden, det fremmede. Dannelsen er betinget af mestring og faglighed - at kunne og ville. For at nå dertil skal vi være nysgerrige og innovative. Vi skal have sprogkundskaber, kendskab til naturvidenskaben - og alt det faglige. Vi skal have musik og kreativitet med i hverdagen for at forstå vores egen og andres kultur.

Vi vil dyrke det nære, som findes i lokalsamfundet. Vi skal samtidigt have et globalt udsyn. Henover skoleåret er der indslag som emneuger, temadage, sprogrejser, lejrskoler og meget mere. Sang og musik, kunst og kultur og bevægelse af kroppen fylder i hverdagen, fordi det forbedrer vores kommunikation, stimulerer vores evne til at lære sprog og indlæring i det hele taget - og styrker vores sociale kompetencer.

Vi skal have bragt matematikken i hverdagen i spil, og vi skal lære at læse klassiskere, kigge på kunst, skrive historier, artikler og projekter. Vi skal have styrket vores nysgerrighed, vores evne til at undres - og vi skal have udviklet vores kreativitet og evne til at komme på nye ideer. Vi vil have kreativ og nytænkende undervisning, så vores børn og unge får øjnene op for, hvor fantastisk fx naturen er og for at forstå verden. Vi skal ud og opleve naturen, vi skal lave Store Nørd-projekter i fysiklokalet og i skolegården, og vi skal lave spændende, anderledes og til tider lidt nørdet mad i skolekøkkenet og meget mere.

FOKUS PÅ FAGLIGHED

Undervisningen på Agersted Friskole vil, som et minimum, følge de ministerielle vejledende læseplaner og være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for prøveformer. Agersted Friskole tilstræber et højt fagligt niveau, med bevidst fokus på at udvikle det enkelte barns kompetencer og talenter. Agersted Friskoles undervisningsstil og -tilrettelæggelse vil være kendetegnet ved en relationsorienteret pædagogik og en undervisningsform, der i sit sigte tilstræber at give hver enkelt elev optimal mulighed for læring.

Praksis:

 • • moderne undervisningsformer, pædagogik og didaktik fx. cooperative learning, læringsstile, de mange intelligenser og sociale relationer
 • • sammenlæsning
 • • studiedage
 • • ekskursioner
 • • gæstelærere
 • • team-samarbejde
 • • tiltag til at imødegå vikarundervisning mv.

 

FÆLLESSKAB - RELATIONER

Agersted Friskole er en social skole. Vi fremelsker et åbent og tillidsfuldt miljø, præget af et fællesskab, hvor alle værdsættes og bidrager. Inden for fællesskabes rammer skabes nære, positive relationer, der stimulerer det enkelte barns udvikling, såvel fagligt som personligt og socialt. Vi stiller krav om en god og respektfuld omgangstone både i og uden for undervisningen.

Praksis:

 • • morgensang
 • • anti-mobbepolitik
 • • makkerskaber
 • • temadage (om fx. empati, hvor man arbejder bevidst med at udvikle elevernes evne til at lytte til og leve sig ind i sidemandens problemer)
 • • ekskursioner
 • • lejrture
 • • fælles projekter
 • • engagement i lokalsamfundet
 • • relationspædagogisk orienterede lærere

 

SKOLETRIVSEL

På Agersted Skole bruger vi begrebet “skoletrivsel”. Skoletrivsel betyder, at man som elev føler sig tryg og hjemme i sin skole, at man er glad for at komme i skole, glad for sine lærere og kammerater og endelig, at man som elev har en følelse af at have (nogen grad af) medindflydelse på skolehverdagen. Skoletrivsel er en personlig oplevelse, der er forbundet med en positiv skole og en lærerstab, der er personlig i sin tilgang til eleverne. Skoletrivsel handler også om at have det godt med sig selv, når man er i skole - man skal føle selvværd, når man er i skole. Gør man det, er man mere motiveret til at deltage i undervisningen. Skoletrivsel, sammenfatning:

 • • at have kammerater i skolen
 • • at have det godt med læreren
 • • opbakning fra mor/far (skole/forældre-samarbejde)
 • • at have det godt med sig selv: selvværd, tryghed Praksis:
 • '• fokus på lærer-opgaven
 • • oplevelse af demokrati
 • • faglige og personlige udfordringer
 • •skole/hjem-samarbejde
 • • elev-samarbejde i undervisningen
 • • fokus på den enkelte elevs selvværd, selvtillid og kompetencer

 

LIVSDUELIGHED

På Agersted Friskole ser vi det som en del af vores skoleansvar at deltage aktivt i elevernes karakterdannelsesproces, således at vi i samarbejde med forældrene bidrager til at klæde børnene på til at blive selvstændige individer, der fungerer godt, både individuelt og i sociale sammenhænge. Det handler om at skolen støtter børnene i at blive “gode til livet”.

Praksis:

 • • meningsfulde voksenrelationer
 • • engagement i lokalsamfundet
 • • opmærksomhed på demokrati og fælles ansvarlighed
 • • fokus på at kunne træffe valg og på (alderssvarende) ansvarstagen
 • • uddannelsesparathed (brobygning, praktik mv. for overbygningen)